Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 


Uniek by Annick

Stationsstraat 17, 2230 Ramsel

annick@uniekbyannick.be
0495804207

0787 168 262

BE 0787 168 262

 

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Uniek by Annick, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 17, 2230 Ramsel, BTW BE 0787 168 262 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Uniek by Annick houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Uniek by Annick aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Uniek by Annick niet. Uniek by Annick is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Uniek by Annick is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Uniek by Annick via het mailadres dat vermeld is op de site.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Uniek by Annick. Uniek by Annick kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen 

De klant kiest een model en een stof van een jurk op basis van de foto. De klant geeft haar maten in die gevraagd worden in de webshop. Daarna gaat de klant over tot betaling van het pakket dat op maat samengesteld wordt aan de hand van de gegevens die opgegeven zijn door de klant. Deze betaling kan via bancontact of PayPal gebeuren. De klant krijgt een bevestiging van bestelling via mail.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via Bancontact of paypal

De ‘doe-box kleedje op maat’ die via deze e-commerce website wordt aangeboden vormt een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Uniek by Annick .


Uniek by Annick is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

De klant ontvangt zijn box na aanvaarding van de betaling. De box wordt in België aan huis geleverd binnen een termijn van twee weken. Voor het buitenland geldt een meerprijs (zie webshop). Boxen kunnen aan huis worden afgehaald

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of daarbuiten (nederlandstalig).

 

De levering gebeurt door Bpost.

 

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Uniek by Annick.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Uniek by Annick was geboden.

 

Artikel 5(b): Duur van de overeenkomst

Bij betaling gaat de klant akkoord met de door haar opgegeven maten (ingegeven op de site). Deze kunnen niet meer herzien worden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Uniek by Annick.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Uniek by Annick te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Uniek by Annick.

De artikelen worden op maat van de klant gemaakt en zijn dus niet terug te sturen. De kleuren op de foto kunnen lichtjes verschillend zijn met de echte kleuren van de stof. De bestelling kan dus niet herroepen worden.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant […] zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 5 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Uniek by Annick is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495804207, via e-mail op annick@uniekbyannick.be of per post op het volgende adres Stationsstraat 17, 2230 Ramsel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Uniek by Annick beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Uniek by Annick zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Uniek by Annick respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Uniek by Annick , Stationsstraat 17, 2230 Ramsel, annick@uniekbyannick.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Uniek by Annick , Stationsstraat 17, 2230 Ramsel, annick@uniekbyannick.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet verhuren of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven bijv voor verkoop van accessoires.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Uniek by Annick heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Uniek by Annick houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

We vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Uniek by Annick om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Uniek by Annick. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Uniek by Annick kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Give-away

Wanneer er een giveaway plaatsvind op onze Instagram of facebook pagina, betreft dit meestal over een bedrag dat wij wegschenken. Deze bedragen kunnen komen te vervallen. De waardebon blijft 2 maanden geldig!

 

Bij het bekend maken van de winnaar, contacteren wij de winnaar persoonlijk en geven daarbij de nodige uitleg. Wanneer de winnaar na één maand nog geen aankopen heeft gedaan met de gewonnen waardebon dan contacteren wij nogmaals die persoon.

 

Als de persoon in kwestie niets van zich laat horen gedurende deze twee maand, dan heeft deze persoon geen recht meer op de gewonnen waardebon!

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.